Politica de confidentialitate

Avem dezideratul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal (denumite în cele ce urmează „Date”), prelucrând aceste date exclusiv în baza reglementărilor legale aplicabile la nivel naţional şi european. Prezenta politică de confidenţialitate este astfel concepută  încât să vă ofere informaţii transparente cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră de către societatea PLASTOR TRADING S.R.L., precum şi cu privire la drepturile pe care dumneavoastră le aveţi în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor, în special, dar fără a se limita la Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

 1. Cine este Operatorul?

PLASTOR TRADING S.R.L.

str. Gutenberg Iohann, nr. 24, Oradea, jud. Bihor, România,

J5/3067/2007,

CUI 22870522

Telefon:

+40 359 195 122; +40 259 411 594; +40 372 709 872

Fax:

+40 259 411 595

E-mail:

online@plastortrading.ro

 1.  În ce scop şi pe ce bază legală sunt prelucrate datele?

Prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale:

 • Prin consimțământul dumneavoastră:

În cazul în care ne contactaţi prin formularul de contact, datele pe care le inseraţi sunt utilizate doar pentru a răspunde la cererea ori sugestia dumneavoastră. Prin apăsarea butonului „trimitere mesaj” din cadrul formularului de contact, vă exprimaţi consimţământul ca acele date inserate de către dumneavoastră (nume, mail) să fie prelucrate de către noi.

În cazul în care folosiţi opţiunea de abonare la newsletter-ul de pe site, datele pe care le inseraţi sunt utilizate doar pentru a vă trimite newsletter-ul. Prin apăsarea butonului „abonare”, vă exprimaţi consimţământul ca acele date inserate de către dumneavoastră (mail) să fie prelucrate de către noi.

Temeiul juridic al prelucrării în aceste cazuri este art. 6 alin. 1 lit. a) din  GDPR.

Datele vor fi prelucrate exclusiv în conformitate cu scopurile enumerate.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În cazul în care doriţi retragerea consimţământului, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul adresei de e-mail online@plastortrading.ro.

 •   Pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale:

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul vânzării de produse prin intermediul acestui site. În acest caz, datele sunt prelucrate în vederea executării contractului de vânzare cu dumneavoastră. Colectăm în acest sens doar acele date furnizate de către dumneavoastră care sunt strict necesare pentru executarea contractului şi livrarea produsului la adresa indicată (nume, prenume, telefon, mail, adresa de livrare).

Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. b) din  GDPR.

 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile legale:

Prelucrarea datelor furnizate este necesară pentru îndeplinirea diverselor obligaţii legale prevăzute, de exemplu, în Codul Fiscal sau reglementările contra spălării banilor, etc.

Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. c) din  GDPR.

 •  Pentru a ne proteja interesele legitime:

Putem prelucra datele furnizate de dumneavoastră dincolo de măsura necesară pentru îndeplinirea contractului dacă aceasta este necesar în scopul intereselor legitime urmărite de noi, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dumneavoastră. Prelucrarea datelor în vederea protejării intereselor noastre legitime, poate avea loc, de exemplu, în caz de:

 • Luarea de măsuri privind gestionarea activității şi măsuri privind rafinarea produselor şi serviciilor;
 • Luarea de măsuri pentru protecţia împotriva acţiunilor ilegale sau a nerespectării contractului;
 • Luarea de măsuri în cursul unor proceduri legale.

Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. f) din  GDPR.

 1. Ce date sunt prelucrate şi din ce surse provin aceste date?

Prelucrăm acele date pe care dumneavoastră ni le furnizaţi prin formularul de contact, prin opţiunea de abonare la newsletter ori în vederea achiziţionării unui produs.

Aşadar, în momentul utilizării formularului de contact, următoarele date sunt prelucrate:

 • Nume, adresă de e-mail.

În momentul utilizării formularului de contact, următoarele date sunt prelucrate:

 • Adresă de e-mail.

 În vederea achiziţionării unui produs, următoarele date sunt prelucrate:

 • Nume, prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare.
 1. Categoriile de destinatari ale datelor?

Datele vor fi prelucrate de către Plastor Trading S.R.L.

Datele nu vor fi transmise către terţe părţi, cu excepţia situaţiei în care, pentru atingerea obiectivelor dorite, este necesar să se transfere datele unor terţi cocontractanţi (societăţilor de curierat, furnizorul de servicii IT).

În vederea livrării produselor comandate de dumneavoastră, contractăm, de la caz la caz, societăţi de curierat care să livreze produsul. În acest caz, datele sunt transmise societăţii de curierat, strict în vederea executării contractului cu dumneavoastră. Datele nu vor fi publicate în vreun fel. Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent.

În cazul în care autorizăm o persoană împuternicită (societăţile de curierat, furnizorul de servicii IT), rămânem răspunzători pentru protejarea datelor dumneavoastră. Ne asigurăm că societăţile de curierat şi furnizorul de IT contractate îndeplinesc măsurile de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în legislaţia aplicabilă astfel încât drepturile şi libertăţile dumneavoastră cu privire la date sunt garantate. Persoanele împuternicite au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor dumneavoastră şi de a prelucra aceste date numai în scopul efectuării serviciilor contractate.

Datele vor fi prelucrate numai în limita în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale şi/sau legale.

 1. Cât timp vor fi stocate datele?
 • Dacă utilizaţi formularul de contact de pe site-ul nostru pentru a ne trimite datele personale, datele dumneavoastră vor fi şterse de îndată ce prelucrarea cererii dumneavoastră este finalizată, ori anterior, la data la care vă retrageţi consimţământul în acest sens.
 • Dacă optaţi să vă abonaţi la newsletter-ul nostru, datele dvs. vor fi prelucrate până când decideţi că nu mai doriţi abonarea şi vă retrageţi consimţământul în acest sens.
 • Datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale vor fi stocate pe toata durata executării contractului, respectiv livrarea produsului, şi ulterior, pentru perioada prevăzută de legislaţia aplicabilă pentru datele respective, după care datele dumneavoastră vor fi distruse, sau dacă legislaţia aplicabilă prevede în mod expres, arhivate.

De asemenea datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale vor putea fi stocate ulterior executării contractului, dar nu mai mult de perioada prevăzută de dispoziţiile legale, în vederea protejării intereselor noastre legitime, cum ar fi, de exemplu, în cazul în care apar dispute/litigii cu privire la executarea contractului.

Datele nu se vor transmite într-o ţară terţă ori organizaţie internaţională.

Nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri privind datele dumneavoastră.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la protecţia datelor?

Aveţi dreptul de informare, dreptul la rectificare, ștergerea sau restricţionarea (limitarea) prelucrării datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, precum şi dreptul de portabilitate a datelor.

Nu în ultimul rând, aveţi dreptul de a depune o plângere în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor, în orice moment.

Dreptul de informare:

Aveţi dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele respective și la informaţiile cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a se stabili această perioadă, precum şi dacă există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri privind datele dumneavoastră ori dacă datele dumneavoastră sunt transferate către o ţară terţă ori o organizaţie internaţională, precum şi garanţiile referitoare la acest transfer.

Dreptul de rectificare:

Aveţi dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 Dreptul de ştergere:

Aveţi dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, iar noi avem obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate, în cazul în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; a fost retras consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării datelor pe care le prelucrăm în interes legitim şi nu există nici un alt motiv legitim şi imperios care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor sau libertăţilor dumneavoastră; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ne revine în temeiul dreptului intern sau dreptului european; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil cu vârsta de cel puţin 16 ani, care şi-a dat consimţământul în acest sens.

Cu toate acestea, este important să reţineţi că în anumite situaţii, ştergerea imediată a datelor nu poate fi efectuată, cum ar fi de exemplu în cazul în care prelucrarea este necesară: pentru că există obligaţia legală care prevede prelucrarea în temeiul dreptului intern sau european; pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, etc.

 Dreptul la restricţionarea (limitarea) prelucrării:

Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în ipoteza în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, şi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, restricţionarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, sau
 • v-ați opus prelucrării datelor pe care le prelucrăm în interes legitim, astfel încât datele dumneavoastră vor fi restricţionate pentru intervalul de timp în care se verifică dacă există motive legitime de a prelucra datele care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor  dumneavoastră.

 Dreptul la portabilitatea datelor:

Aveţi dreptul de a primi datele care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care se poate citi electronic şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

 • prelucrăm aceste date în baza unei declarații revocabile privind consimțământul furnizat de dumneavoastră sau în baza executării unui contract încheiat între noi;
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În situaţia în care este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise direct de către noi unui alt operator.

 Dreptul de la opoziţie:

În cazul în care prelucrăm datele în baza intereselor noastre legitime, aveţi dreptul de a obiecta la această prelucrare, din motive legate de situaţia dumneavoastră specială, în orice moment. Nu vom mai prelucra datele decât atunci când putem demonstra motive legitime şi imperioase pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct în orice moment, fără precizarea unui motiv.

Dreptul la plângere:

În cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră nu se realizează conform legislaţiei aplicabile în domeniu, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa online@plastortrading.ro.

În caz de dubii privind identitatea dvs., putem avea nevoie de informaţii suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. Aceasta serveşte la protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor dumneavoastră.

Totodată, aveţi oricând dreptul de a depune o plângere la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, București 010336, tel. 0318.059.211, Email: anspdcp@dataprotection.ro, adresă internet http://www.dataprotection.ro/. 

 1. Aveți obligația de a furniza date?

Nu aveți în nici un caz obligația de a ne furniza datele dumneavoastră personale, însă prelucrarea datelor poate fi necesară pentru încheierea şi executarea contractului dumneavoastră cu noi. Dacă nu furnizaţi aceste date, ne găsim în imposibilitatea obiectivă de a încheia şi a executa contractul şi astfel vom fi nevoiţi să refuzăm încheierea ori executarea acestuia.

Nu veţi avea în nici un caz obligaţia de a vă da consimțământul la prelucrarea acelor date care nu sunt relevante pentru executarea contractului sau nu sunt obligatorii prin lege. 

 1. Datele cererii

Dacă ne trimiteţi o cerere, datele cererii vor fi accesibile numai acelor persoane care sunt autorizate şi implicate în procesul de solicitare.